Πρoγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%

Η εταιρεία μας, με εμπειρία και τεχνογνωσία, αναλαμβάνει την διαδικασία ένταξης του κτιρίου σας στο Πρόγραμμα επιδότησης.

Υπεύθυνος για το Προγραμμα Προσοψη : Νίκος Ίσαρης - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Το προoγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ έχει ως βασικούς στόχους:

προγραμμα προσοψη

προγραμμα προσοψη Δήμου αθηναίων

Αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων της Αθήνας

προγραμμα προσοψη

προγραμμα προσοψη Δήμου αθηναίων

Ανάδειξη κτιριακού πλούτου της πρωτεύουσας

προγραμμα προσοψη

προγραμμα προσοψη Δήμου αθηναίων

Αντιμετώπιση γήρανσης και φθορών των κτιρίων – προστασία και ανάδειξη των ακινήτων της πόλης

προγραμμα προσοψη

προγραμμα προσοψη Δήμου αθηναίων

Απαλλαγή της Αθήνας από την αντιαισθητική εικόνα του τεχνητού «δάσους» των κεραιών

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 100% των ανώτατων τιμών του κόστους εργασιών , ενώ το μέγιστο ποσό της επιδότησης στο Πρόγραμμα Πρόσοψη είναι 6.000€ ανά κτίριο.

Οι επιδοτούμενες εργασίες στο Προγραμμα Προσοψη

Για την τοπική επισκευή ενός τρέχοντος μέτρου όψης ξύλινης ή μεταλλικής στέγης, ανεξάρτητα από τη μορφή της, τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη και το πόσα και ποια από τα παλαιά υλικά χρησιμοποιούνται. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση του ορατού από την όψη τμήματος της στέγης του κτιρίου, της ψευδοροφής, της μόνωσης και την τμηματική αφαίρεση των κεραμιδιών ή άλλης επικάλυψης μέχρι και ένα μέτρο βάθος.

Για την επισκευή, συμπλήρωση, συντήρηση και χρωματισμό ενός τετραγωνικού μέτρου κουφώματος, ανεξάρτητα από το σχήμα, το είδος και τον τρόπο κατασκευής. Η τιμή ισχύει στην περίπτωση που το κούφωμα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί από την αρχή, ανεξάρτητα από το ποσοστό νέας ξυλείας και άλλων υλικών ( σιδερικά, υαλοπίνακες κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή, συντήρηση, χρωματισμό και τοποθέτηση του κουφώματος. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός και αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο, οπότε επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογωνικό σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.

Για τον χρωματισμό ενός τετραγωνικού μέτρου εξωτερικής όψης κτιρίου. Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται οι εξής εργασίες: α. Ο χρωματισμός ενός τετραγωνικού μέτρου παλαιών ή νέων εξωτερικών επιχρισμάτων, ανεξάρτητα από τη θέση, το ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο που γίνεται, τη μορφή που έχει η επιφάνεια, το ολικό εμβαδόν και τις διαστάσεις και από τις επαναλήψεις που χρειάζονται για την πλήρη κάλυψη της επιφάνειας β. Η υδροβολή- αμμοβολή για καθαρισμό επιχρισμάτων αρτιφισιέλ ή μεταλλικών στοιχείων γ. Ο χρωματισμός της εξωτερικής επιφάνειας των κουφωμάτων ( υαλοστάσιο και σκούρο), ανεξάρτητα από το σχήμα, το είδος και τον τρόπο κατασκευής. δ. Η επισκευή εξωτερικών επιχρισμάτων ( τριπτών ή πατητών) δια τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγ τσιμέντου πάχους 2,5 εκ σε τρεις διαστρώσεις επί τοίχων και οροφών σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας. Η πρώτη στρώση ( πεταχτό) και και η δεύτερη γίνονται δια ασβεστοκονιάματος σε αναλογία 1:2, η δεύτερη στρώση είναι στρωτή και η τρίτη επεξεργάσιμη δια τριβιδίου ε. Ο χρωματισμός εξωτερικών κιγκλιδωμάτων σε οποιαδήποτε θέση από το δάπεδο και υλικό όπως ξύλο, μέταλλο, μπετόν στ. Σε περιπτώσεις φθαρμένων υδρορροών, η αντικατάσταση μέρους τους ή επιδιόρθωση με ίδιου τύπου υλικά ώστε να λειτουργούν κανονικά. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες καθώς και η προμήθεια των υλικών (σωλήνες, κόλες κλπ.) αλλά και ο χρωματισμός τους. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται αλλαγή στην θέση ή στην διάμετρο των υδρορροών ζ.Ενοικίαση σιδηρών σωληνωτών ικριωμάτων συμπεριλαμβανομένης της φθοράς της ξυλείας των μαδεριών προς δημιουργία δαπέδου εργασίας. Η στήριξη και η τοποθέτηση της παραπάνω κατασκευής θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την επισκευή ενός μέτρου εξωτερικής γύψινης ταινίας (μπορντούρας) ή γωνίας (λούκι) ή την επισκευή ή ανακατασκευή ενός μέτρου τραβηχτού επιχρίσματος, για γείσα, παραστάδες, πρέκια, κορωνίδες, ζώνες, κορνιζώματα, με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση, οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος, με οσοδήποτε πλάτος, ανεξάρτητα από το ύψος στο οποίο τοποθετούνται από το έδαφος ή το δάπεδο και τη μορφή της επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν και απομακρυνθούν τα κατεστραμμένα γύψινα εκτός από αυτά που είναι απαραίτητα να φυλαχτούν σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν νέα, όμοια με αυτά που υπήρχαν, να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα παλιά τραβηχτά, να καθαιρεθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά, να κατασκευασθεί ο τύπος (καλούπι), να τοποθετηθούν οι οδηγοί κλπ, η τελική επεξεργασία και ο χρωματισμός με τα κατάλληλα χρώματα. Η τιμή ισχύει και στη περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει τοπικά καθώς επίσης και για γύψινες ροζέτες ή αφαλούς καθώς και στη περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και ανεξάρτητα από τη μορφή και τις επαναλήψεις των ανάγλυφων στοιχείων. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό συνολικό μήκος που τοποθετείται ή τη διάμετρο για στρογγυλά, ή τη μεγαλύτερη διαγώνια διάσταση για πολύγωνα ή άλλα σχήματα.

Για το τρίψιμο και στίλβωση εξωτερικής ορθομαρμάρωσης σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος καθώς και την αντικατάσταση κατεστραμμένων τεμαχίων ορθομαρμάρωσης εκ πλακών μαρμάρου ομοίων με τις υπάρχουσες. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες καθώς και τα απαιτούμενα υλικά όπως στόκος και στηρίγματα, προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεμαχίων, υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και γυψοκονίαμα) και αρμολογήματος επί τόπου, εργασία κοπής, λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως με τσιμεντοκονίαμα και εγχύσεως υδαρούς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού εκτελούμεναι επί τοίχων κατακορύφων ή κεκλιμένων οιουδήποτε ύψους. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με το πραγματικό εμβαδόν της επιφανείας. Σε περίπτωση μαρμάρινων κλιμάκων εισόδου θα υπολογίζεται το συνολικό εμβαδόν (όπως ρίχτια, σκαλομέρια, σκαλοπάτια κλπ.).

Αφορά την μετακίνηση εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων τύπου split – unit στο δάπεδο του εξώστη ή σε άλλο σημείο ώστε να μην είναι ορατό στην όψη του κτιρίου από τη στάθμη της οδού. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που χρειάζονται για την παραπάνω εργασία όπως αποσύνδεση του κλιματιστικού, προσθήκη νέων σωλήνων μεγαλύτερου μήκους, προμήθεια βάσης επί του δαπέδου. Στην περίπτωση που θα γίνει νέα οπή στον τοίχο η τιμή περιλαμβάνει και το κλείσιμο της παλιάς (στοκάρισμα, βάψιμο) και το άνοιγμα καινούργιας.

Σε περίπτωση που το προηγούμενο άρθρο (Άρθρο 6) δεν μπορεί να έχει εφαρμογή (πχ. πολύ στενός εξώστης) υπάρχει η δυνατότητα απόκρυψης του κλιματιστικού π.χ. με διάτρητη λαμαρίνα ή όποιο άλλο καλαίσθητο και οικονομικά λογικό τρόπο ο μελετητής μηχανικός μπορεί να τεκμηριώσει

Το άρθρο αυτό αφορά στην μεταφορά των δορυφορικών κεραιών (πιάτα) που στηρίζονται στα στηθαία εξωστών ή σε άλλα εμφανή από την όψη σημεία. Στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά στο δώμα ή σε άλλο σημείο μή ορατό από την όψη του κτιρίου, με ότι αυτό συνεπάγεται όπως προμήθεια υλικών (καλώδια, στηρίγματα κτλ).

Η αποξήλωση των επαγγελματικών πινακίδων φωτιζόμενων ή μή από τους εξώστες και άλλα εμφανή σημεία της όψης. Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις εργασίες για την αποξήλωση τους αλλά και τις παρελκόμενες όπως χρωματισμός, κλείσιμο οπών κλπ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την αποξήλωση και απομάκρυνση των ατομικών κεραιών που βρίσκονται στο δώμα του κτιρίου και την μεταφορά τους σε χώρο αποκομιδής καθώς και η προμήθεια ενισχυτή, νέας κεντρικής κεραίας, καλωδίων και όλων των εργασιών που χρειάζονται για την απομάκρυνση και τη νέα εγκατάσταση. Σημειώνεται ότι η νέα κεραία πρέπει να τοποθετηθεί προς το πίσω μέρος του κτιρίου ώστε να μην είναι ορατή από την κύρια όψη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αναγκαία προϋπόθεση (βάσει του ΦΕK 734Β’/10-06-2003, 1§Α.6.) για την συμμετοχή στο πρόγραμμα πρόσοψη και έγκριση της επιχορήγησης είναι η ρητή δέσμευση των ιδιοκτητών για τις εξής ενέργειες:

  1. Απομάκρυνση των παράνομων επαγγελματικών και διαφημιστικών πινακίδων από τις προσόψεις των κτιρίων

  2. Μετακίνηση των κατόπτρων λήψης τηλεοπτικού σήματος από τους εξώστες στο δώμα σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την αισθητική της όψης του κτιρίου

  3. Αντικατάσταση των ατομικών κεραιών τηλεοπτικού σήματος στο δώμα με μια σύγχρονη κεντρική κεραία

Μεγάλη ευκαιρία μέσω του Προγράμματος Πρόσοψη για την αναβάθμιση των κτιρίων του Δήμου Αθηνάιων 

Δείτε το πρόγραμμα Πρόσοψη από την επίσημη Σελίδα της Ανάπλασης Α.Ε έδω

Δείτε περισσότερες πληροφόριες αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα έργα μας εδω